NL FR EN

Algemeen

De medische uitslagen worden verwerkt in een computerprogramma (Care Connect) jaarlijks erkend door het ministerie van Volksgezondheid. In principe mag geen uitslag over gewone mail verstuurd worden (tussen specialist en huisarts gaat dit via beveiligde, geëncrypteerde communicatie die versleuteld is en enkel door medische software en de juiste codes kan ontcijferd worden); wanneer u  een uitslag op papier wenst komt u best even langs. Wij werken mee met e-health . Wij maken de noodzakelijke medische gegevens over aan ziekenhuizen, spoeddiensten en dokters van wacht via het e-health netwerk. Meer informatie op https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent/index.html .

Kernbegrip is dat uw huisarts en ook de behandelende specialist een speciale relatie met u hebben: een therapeutische relatie. Daardoor zijn zij gemachtigd medische gegevens over u te delen en in te zien, in het belang van uw goede zorgen. Het is niet zo dat alle artsen en alle apothekers uw gegevens kunnen zien. Dit kan alleen bij artsen wanneer zij uw identiteitskaart van u mogen inlezen en u mondeling bevestigt dat zij uw behandelende arts zijn.

Zelf eigen gegevens inzien op uw computer. Relatie met een arts beëindigen

U kan uw dossier in e-health inzien, zodat u weet wie met u een therapeutische relatie heeft, en u kan dat zonodig aanpassen. U kan zo ook een deel van uw uitslagen inzien , wanneer de auteur ervan heeft aangevinkt dat u die mag inzien. Wij laten dit standaard op "inzage toestaan" plaatsen door het labo. Zie uw mutualiteit of zie www.cozo.be. U hebt hiervoor uw identiteitskaart nodig, een computer met  kaartlezer en de PIN van uw identiteitskaart. Anderen kunnen hier niet aan, tenzij u hen uw identiteitskaart en PIN ervan overhandigt.

Op dezelfde beveiligde website (Cozo) kan u aangeven dat een bepaalde arts uw behandelende arts niet meer is, en dat de inzage van uw gegevens dus moet stoppen. op de website Cozo wordt elke nieuwe inzage vermeld, met de naam van wie de inzage deed (dit is de zgn.logging). 

Welk deel van het huisartsdossier zien andere artsen en ikzelf  op computers buiten de praktijk?

De huisartsen zijn verplicht een korte gezondheidsfiche (Sumehr genaamd) over u over te maken met de ernstige ziekten, allergie, inentingen, medicatielijst op Cozo. Dat is alles wat u en zij van ons dossier over u kan vinden via beveiligde internetverbindingen.  Wij leggen de nadruk op wat van belang kan zijn voor toekomsitge behandelingen en werken dit regelmatig bij. U mag zeker melden wanneer u zelf aanpassingen nodig vindt.

Vaccinnet

Op deze website van de Vlaamse overheid kan u zelf ook inloggen. Wanneer wij u een inenting geven, moeten wij de aard en datum van de inenting doorgeven naar deze website. Omgekeerd bezorgt de website ons de vaccinatiegegevens van Kind en Gezin en de schoolartsen (CLB), op dit moment voor iedereen onder de 20 jaar.

Andere artsen kunnen deze gegevens zien wanneer zij uw rijksregisternummer invoeren en verklaren dat zij u behandelen.

Medisch geheim.

Artsen mogen geen medische gegevens meedelen aan familieleden, vrienden of andere bekenden van de patiënt. Wanneer de patiënt jonger is dan 14, niet toerekeningsvatbaar is, of uitdrukkelijk mensen uit zijn omgeving aanstelt om een deel van de behandeling op zich te nemen bij ernstige ziekten, geldt een uitzondering.

Wij passen de regel toe dat al de genoemde informatie niet over gewone mail mag uitgewisseld worden.

Medewerkers van artsen zoals verpleegkundigen, een secretariaat, chauffeur (bij arts van wacht en bij ambulances) weten dat ze eveneens dit medisch geheim niet mogen doorgeven aan derden. Bij onzekerheid over de veiligheid bij huisbezoeken, kan een arts wel aan de politie vragen het adres te onderzoeken voor de betreding. Al deze laatste categorieën mensen zijn "noodzakeljke vertrouwelingen bij medisch geheim".

Papieren dossier:

Onze chronische patiënten krijgen na afspraak meestal een geschreven thuisdossier, zodat de arts van wacht kan rekening houden met de voorgeschiedenis.  U kan dit ook zelf aanvragen. In de praktijk zelf zijn oude papieren dossiers gearchiveerd en wordt sinds 2002 alles elektronisch bijgehouden. De oude papieren dossiers worden bewaard op het praktijkadres, waar de in-en uitgangen bewaakt worden door camerabewaking en de lokalen (buiten de hall)  standaard op slot afgesloten zijn.

Recht op doen verbeteren of doen vergeten

Indien u denkt dat de gegevens die wij over u bewaren fouten bevatten, mag u die natuurlijk laten verbeteren.  

U kan uw dossier bij ons laten archiveren, maar medische gegevens worden bij wet niet vernietigd.

GDPR Privacywetgeving

Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens veilig bewaard worden. Alles dat "in de computer" bewaard wordt is zeer goed beveiligd tegen gegevensverlies en tegen inzage door derden. Ook aanvullende onderzoeken, zoals labotesten, cardiograms en longtesten worden zo bewaard. Alles wat op papier wordt afgeleverd, zonder dat u en wij aanwezig zijn, wordt in gesloten envelops overgemaakt. Als dit gebeurt door het voor u klaar te leggen, gebeurt dit in onze hall, met cameratoezicht (wanneer u dit niet wenst, vraagt u dit enkel TIJDENS een raadpleging). Alle informatie die wij over u doorgeven bij onderzoeken (door dokters-specialisten of door het labo) en bij voorschriften, gebeurt op diezelfde wijzen. Wanneer wij informatie over u opzoeken in andere dossiersystemen, en (vaak) kopiëren naar ons programma,  bijvoorbeeld via een ziekenhuisdossier, vragen wij daarvoor eerst uw toestemming, meestal op het moment dat wij uw identiteitskaart inlezen in ons medisch programma.

Wat maken wij over aan uw mutualiteit of verzekering

Vaak maken wij aan uw mutualiteit over:

- aanvragen voor terugbetaling, vooral voor medicatie die toestemming tot terugbetaling vereist. Andere gegevens die van ons naar uw mutualiteit gaan, zoals periodes van ziekte, moet u zelf op papier aan hen overmaken.

- verzoeken tot betaling van onze prestaties (raadplegingen, huisbezoeken en speciale onderzoeken of behandelingen zoals cardiograms, longtesten, hechting van wonden, bevriezen van wratten). Bij de speciale onderzoeken en behandelingen krijgt uw mutualiteit dus een beetje medische informatie over u: bijvoorbeeld het feit dat een wonde gehecht is of een wrat bestond. Ook bij labotesten weet de mutualiteit, door de rekening van het labo aan de mutualiteit, welke labotesten bij u gebeurd zijn (maar de uitslag kennen ze niet). Dit alles was vroeger ook zo op de papieren prestatie-attesten voor terugbetaling. het is noodzakelijk voor terugbetaling. Uitzonderlijk vragen patiënten dat dit niet gebeurt, ze betalen de zorgen zelf cash zonder de minste administratie naar hun thuisadres of mutualiteit. U hebt het recht dit te vragen.

Wanneer nodig kan deze informatie gaan naar een andere verzekering dan uw mutualiteit, als deze verantwoordelijk is voor de betalingen (bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering).

Uitzonderlijk maken wij aan een verzekering of overheid gezondheidsinformatie over, en enkel wanneer u dit vraagt:

-bij verzekeringen voor hospitalisatie, reisannulatie, betaling remgeld, arbeidsongeschiktheid (ook door de mutualiteit): meestal schriftelijk en met u meegegeven.

-aan de FOD sociale zaken bij een verzoek voor een uitkering: meestal via het medisch programma in versleutelde boodschappen die elktronisch worden overgemaakt.

Identiteitskaarten

Een recent ingelezen identiteitskaart  is vereist om een voorschrift te maken.  Bij dit inlezen kopiëren wij uw adresgegevens, foto, rijksregister nummer. Hiermee worden ook uw mutualiteitsgegevens (onmiddellijk) voor ons beschikbaar ( via de kruispuntbank ).

Verslagen van huisartsen van wacht

De huisarts van wacht die een patiënt ziet, maakt een verslag in een specifiek programma (Mediris) dat ook werkt met versleutelde boodschappen.Hiermee wordt het verslag verzonden naar de eigen huisarts, waar het bewaard wordt in het elektronisch dossier als "inkomende brief". 

Voorschriften en therapieschema

Voorschriften klaarleggen op verzoek aan telefoon of op mail is niet mogelijk; een voorschrift vereist een consultatie. Enkel correcties zijn mogelijk na een recent bezoek (< 1 week).

Bereid uw vraag naar voorschriften voor , voor u op raadpleging komt, dat is de beste oplossing voor de twee kanten.

Uw 'medicatieschema'  (wanneer u wat inneemt) wordt aangepast en beveiligd online gezet (op COZO)  bij elk nieuw voorschrift. Houd ons zonodig op de hoogte (bij voorkeur op raadpleging) van voorschriften die u elders verkregen hebt of wanneer u medicatie stopt. U mag steeds een uitprint vragen van dit schema als overzicht voor uzelf, familie die u helpt of verpleging.

Wat is een elektronisch voorschrift en wat gebeurt er mee ? 

Alle voorschriften die wij maken met een computer zijn electronisch. U ontvangt een papieren versie, en tegelijk gaat de inhoud naar computers "op niveau van België" (het RIZIV). Deze boodschap kan opgehaald worden door de apotheker die uw identiteitskaart heeft ingelezen en is niet zichtbaar voor anderen. Een elektronisch voorschrift kan niet verzonden worden over gewone mail, dus ook niet naar uzelf. In de nabije toekomst zal alleen nog dit computerbericht bestaan, en zal u zonder papier naar de apotheker kunnen (na de raadpleging of het huisbezoek).

Overmaken en verkrijgen van dossiers aan/van een andere huisarts

De technische mogelijkheden (zie hoger o.a. de tekst "via een ziekenhuisdossier") laten toe dat , na het inlezen van uw identiteitskaart, wij veel informatie snel kunnen inlezen in een nieuw dossier.

Wanneer u, bijvoorbeeld na het verhuizen, een ander huisarts hebt, kan dit ook zo. Daarnaast kan uw dossier op uw verzoek elektronisch worden overgemaakt van/aan uw vorige/nieuwe huisarts. Dit gebeurt op de beveiligde manier van het programma Care Connect (of aanverwant) en Cozo/Hector.

Technische uitleg en wettelijke nota:

Data protection officer is dr. Luc Deprost.

Het medisch programma Care Connect slaat de gegevens op in  servers in de cloud die volledig geencrypteerd zijn. Alle andere documenten of nota's die wij in andere programa's noteren, worden opgeslagen in geëncrypteerde servers van Nomadesk. Deze servers zijn hoog beveiligd tegen gegevensverlies en cyber attack. Labo-aanvragen worden eveneens via care connect elektronisch naar het labo gecommuniceerd, dus in geëncrypteerde boodschappen via het platform Hector ( en uitzonderlijk op een papier dat met de patiënt wordt meegegeven). Ditzelfde geldt voor elektronische verwijsbrieven en voorschriften.

Op al onze computers , zowel de vaste als de draagbare, kan men maar inloggen met pincodes voor de computer en een aparte voor het medisch programma. De pincodes worden frequent gecontroleerd en aangepast waarbij onze identiteitskaart en een SMS-code naar onze GSM vereist is. Diefstal van gegevens door diefstal of verlies van een computer kan op die manier bijna onmogelijk leiden tot inzage van uw gegevens door derden.

Wanneer u vragen hebt over deze informatie, stel ze gerust aan uw huisarts.